Projekt unijny

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu w okresie od 20 lipca 2016 r. do 21 grudnia 2018 r. realizowała projekt pn.: „PRZEBUDOWA I ZABOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOMSKIEJ 7 W PIONKACH SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 515 783,40 zł.

Koszty kwalifikowalne: 4 216 233,40 zł.

Koszty niekwalifikowalne: 299 550,00 zł.

Podział środków przeznaczonych na realizację projektu:

– wkład Unii Europejskiej: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 3 372 986,72 zł.

– wkład Budżetu Państwa: 15% kosztów kwalifikowanych, tj. 632 435,01 zł.

– wkład własny: 5% kosztów kwalifikowanych, tj. 210 811,67 zł.

Termin zakończenia projektu: 21 grudnia 2018 r.

Dawna willa Dyrektora Naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach – dra inż. Jana Prota usytuowana jest na hektarowej działce z podjazdem od frontu. Jej architektura nawiązuje do willi barokowej, czerpie z licznych form klasycznych podkreślających dekoracyjność i monumentalność budynku. Ozdobiona jest pilastrami, kolumnami, ornamentami roślinnymi, ryzalitami. Budynek obiega wydatny gzyms profilowany z fryzem kostkowym.. Willa została wybudowana wg projektu inż. arch. Eugeniusza Czyża. Należy do najcenniejszych obiektów budowlanych w Pionkach, które stanowią materialny dokument najważniejszego etapu rozwoju miejscowości – lata 1922-1939. Po 1945 roku nie nastąpiły żadne przekształcenia budowlane w zakresie bryły, gabarytu, murów obronnych, rozwiązań stylistycznych elewacji, pierwotnego układu otworów okiennych i drzwiowych. Zmiany wewnątrz budynku dostosowano do potrzeb powojennych funkcji budynku.

Po II wojnie światowej budynek przechodził różne koleje losu. Był m. in. harcówką, siedzibą przedszkola, wynajmowany był prywatnym lokatorom. Na przestrzeni lat zmienił także właściciela – znalazł się w zasobach lokalowych Urzędu Marszałkowskiego. Decyzją nr 7/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego ustanowił na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, na czas nieokreślony, prawo trwałego zarządu w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Radomskiej 7. W budynku mieści się siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 20 listopada 2017 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania zmodernizowano wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne budynku oraz elewację zewnętrzną, wymieniono otwory okienne i zewnętrzne drzwiowe, zmodernizowano pomieszczenia wewnętrzne, zamontowano windę i podjazd dla niepełnosprawnych. Wokół budynku przebudowano ciągi pieszo – jezdne, ścieżki dydaktyczne oraz wjazd od. ul. Radomskiej. Na terenie posesji wybudowano wiatę wystawienniczą i zamontowano iluminację zewnętrzną.

Celem projektu „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną’ jest ożywienie społeczno – gospodarcze obszaru objętego projektem poprzez udostępnienie nowej przestrzeni miejskiej na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne. Biblioteka Pedagogiczna prowadzić będzie działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej północno – wschodniej części subregionu Radomskiego, w szczególności mieszkańców gminy i miasta Pionki. Obok działalności statutowej Biblioteka planuje realizowanie działań takich jak: wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii oraz sztuki ludowej, spotkania z artystami, koncerty muzyczne, projekcje filmów, wieczory poezji i prozy, „czytelnię pod chmurką”, ścieżkę edukacyjną.

Beneficjent Projektu – Województwo Mazowieckie,

Realizator Projektu – Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu,

Partner Projektu – Powiat Radomski.

Skip to content